Nuostatai

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ (toliau tekste – lopšelio-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Šypsenėlė“.
 3. Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1974 m., 1993 m. gegužės 6 d. tarybos sprendimu Nr. 16 suteiktas „Šypsenėlės“ vardas.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės lopšelis-darželis.
 6. Savininkas – Marijampolės savivaldybė, kodas 111100960.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.
 8. Marijampolės savivaldybės taryba:
  •  tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
  • priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio direktorių;
  •  priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;
  •  priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo ir likvidavimo;
  •  skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  •  sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 9.  Lopšelio-darželio buveinė – R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192, Marijampolė.
 10. Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 11. Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.
 12. Ugdymo kalba – lietuvių.
 13. Ugdymo forma – dieninė.
 14. Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas.
 15. Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.
 16. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką.
 17. Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktorius įsakymais ir šiais Nuostatais.

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS,  UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 1. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
 2. Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
 3. Kitos Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  •  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  •  kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  •  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 4.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  •  duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) susijusi veikla, kodas 63.11;
  •  kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  • archyvų veikla, kodas 91.01.
 5. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti saugų, kokybišką, vaiko raidą, prigimtinius, socialinius, kultūrinius, pažintinius poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, sudaryti sąlygas tolimesniam ir sėkmingam vaiko mokymuisi mokykloje.
 6. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
  •  teikti vaikui kokybišką ikimokyklinį (nuo 1 iki 6 metų) ir priešmokyklinį (nuo 6 iki 7 metų) ugdymą;
  •  tenkinti vaiko socialinius, kultūrinius, pažintinius, komunikacinius poreikius;
  •  padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
  •  kurti palankias ugdymo (-si) ir darbo sąlygas įstaigos bendruomenės sveikatai, saugumui ir gerovei užtikrinti;
  • skatinti vaiko iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir plėtoti jo gebėjimus, unikalumą;
  •  teikti vaikui reikiamą pagalbą, puoselėti jo individualumą;
  • perimti ir skleisti pozityvią patirtį, taikant pažangiausius ugdymo(-si) modelius;
  •  užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnų vaiko vystymąsi bei pagalbą vaikui ir jo šeimai.
 7. Lopšelis-darželis įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
  •  konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis programomis, atsižvelgdamas į vaikų poreikius ir interesus, regiono švietimo nuostatas ir Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes;
  • rengia ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;
  •  vykdo priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, užtikrina švietimo kokybę;
  •  rengia ir įgyvendina kitas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaiko amžių, asmenines jo savybes atitinkančias individualizuotas programas ir vykdo prevencines ugdymo programas;
  • sudaro vaikui palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, formuoja pilietinės savimonės, sveikos gyvensenos pradmenis, plėtoja socialinę ir emocinę patirtį, vertybines nuostatas, padeda tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
  •  vykdo ugdymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
  •  kuria materialinę bazę ir edukacines aplinkas ugdymo turiniui įgyvendinti;
  •  organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų apmokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  •  užtikrina higienos normas bei teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymo(-si) ir darbo aplinką;
  •  organizuoja vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje, sudaro sąlygas maitintis darbuotojams;
  •  teikia informacinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, įgyvendina minimalios priežiūros priemones;
  •  vertina vaikų specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, integruoja specialiųjų poreikių vaikus į ugdymosi procesą, pripažindamas jų gebėjimus ir galias;
  •  sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, siekti naujų kompetencijų;
  •  bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja praktinius – teorinius seminarus, konferencijas;
  •  priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, padeda jiems tobulinti profesinę kompetenciją, vykdyti teorinius ir statistinius tyrimus;
  • vykdo Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
  •  viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
  •  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
  • parinkti ugdymo metodus ir ugdymo(-si) būdus;
  •  kurti naujus ugdymo(-si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
  • bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  •  vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  • dalyvauti asociacijų veikloje;
  • gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  •  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 2. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:
  • sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
  •  kokybišką ugdymo programų vykdymą;
  •  atvirumą vietos bendruomenei;
  •  mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
  •  direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę Lopšelio-darželio taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;
  •  direktoriaus patvirtintą Metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
  •  direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą su Lopšelio-darželio taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriumi;
  •  Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro;
 2. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelis-darželis pavaldus Marijampolės savivaldybės tarybai. Direktorius:
  •  vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;
  • tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
  •  tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
  •  Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
  •  skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio veiklos sritis, sudaro galimybes jam savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
  •  organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio darbą, materialinius ir intelektualinius išteklius;
  •  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  •  sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
  • Lopšelio-darželio vardu sudaro sutartis;
  •  organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  •  teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Lopšelio-darželio turtu, lėšomis; rūpinasi intelektualiniai, materialiniais, finansiniais; informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą, naudojimą ir saugojimą;
  • rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  •  inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
  •  teikia informaciją apie Lopšelio-darželio vykdomas ugdymo programas, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, Lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
  •  užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Lopšelyje-darželyje;
  • 16. sudaro Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams;
  •  imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
  •  inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
  •  bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis ir kitomis institucijomis;
  •  sudaro metinę Lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;
  •  atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
  • vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.
 3. Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti direktoriaus pavaduotojams ugdymui.
 4. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Lopšelio-darželio darbą, vykdymą už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio-darželio veiklos rezultatus.

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 1. Lopšelyje-darželyje veikia: Lopšelio-darželio taryba, Pedagogų taryba ir Metodinė taryba.
 2. Lopšelio-darželio taryba (toliau– toliau tekste Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
 3. Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 3 pedagogai, 2 kiti bendruomenės nariai. Į Tarybą pedagogus deleguoja Pedagogų taryba, tėvus – tėvų susirinkimas, kitus bendruomenės narius – bendruomenės susirinkimas.
 4. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkas negali būti Lopšelio-darželio direktorius.
 5. Tarybos nuostatai, jų keitimai tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu.
 6. Tarybos posėdžiai kviečiami 3 kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali būti sušauktas neeilinis tarybos posėdis.
 7. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, Lopšelio-darželio direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva.
 8. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
 9. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, administracijos, Lopšelio-darželio administracijos, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 10. Tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems Lopšelio-darželio bendruomenės nariams visuotiniame bendruomenės susirinkime.
 11. Tarybos kompetencija:teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo;
  •  aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;
  •  teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo, papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;
  •  aptaria siūlymus dėl ugdymo priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  •  plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
  • kartu su Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus maitinimo, poilsio organizavimo klausimais, dėl saugių vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojat Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius;
  •  teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  •  skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo vietoms užimti komisiją;
  •  svarsto metodinės tarybos, pedagogų tarybos iniciatyvas, bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
  •  svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus, gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio ar Lopšelio-darželio tarybos sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą
  •  išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
  •  teikia siūlymus Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo klausimais;
 12. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 13. Pedagogų tarybą sudaro Lopšelio-darželio pedagoginiai darbuotojai ir vaikų sveikatos priežiūros specialistas. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai.
 14. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per ketvirtį (išskyrus vasaros mėnesius). Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Pedagogų tarybos posėdis.
 15. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius.
 16. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 17. Pedagogų tarybos kompetencija:
  •  aptaria švietimo reformos, praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  •  svarsto Lopšelio-darželio metinę veiklos programą, aptaria jos įgyvendinimo rezultatus;
  •   analizuoja Lopšelio-darželio ugdymo programų įgyvendinimą, vaikų pasiekimus ir pažangą, brandumo mokyklai klausimus;
  •  svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;
  •  kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais analizuoja vaikų sveikatos, saugios veiklos, mitybos, ugdymo(-si), korekcijos klausimus;
  •  svarsto Lopšelio-darželio pedagogų kompetencijos klausimus ir aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą;
  •  aptaria vadovų ir pedagoginių darbuotojų ketinimą atestuotis;
  •  teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai vaikų ugdymo, lankomumo, mitybos ir kitais klausimais;
  • 9. skatina komandinį darbą, inovacijų paiešką, patirties sklaidą;
  •  telkia Lopšelio-darželio pedagoginius darbuotojus tobulinti ugdymo procesą, įvaldyti naujas kompetencijas;
  •  renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją.
 18. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma Lopšelio-darželio metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba).
 19. Metodinę tarybą sudaro Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinę veiklą Lopšelyje-darželyje.
 20. Metodinės tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Metodinės tarybos posėdis.
 21. Metodinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 22. Metodinės tarybos kompetencija:
  •  nustato metodinės veiklos prioritetus ir rengia Metodinės tarybos darbo planą mokslo metams;
  •  numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis, priešmokyklinio ugdymo išsilavinimo standartais, „Geros pradžios“ metodika;
  •  inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;
  •  teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo, ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo;
  •  organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;
  •  teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginio veiklos plano ir ugdomosios veiklos programos rengimo.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojus į darbą Lopšelyje-darželyje priima ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, pedagogų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.
 3. Lopšelio-darželio direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pedagoginių ir kitų darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką, ir Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais.
 5. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.
 2. Lopšelis-darželis yra išlaikomas ir savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas.
 3. Lopšelis-darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Lopšelis-darželis gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.
 5. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.
 7. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Informacija apie Lopšelio-darželio veiklą skelbiama Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.ldsypsenele.lt
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi Lopšelio-darželio direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės iniciatyva.
 3. Lopšelio-darželio nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.
 4. Vieši Lopšelio-darželio pranešimai skelbiami Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ ir/ar Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.
 5. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka..

 

___________________________________

SUDERINTA

Lopšelio-darželio „Šypsenėlė“

tarybos  2011 m.spalio 24 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolo Nr. V2-02)