Viešos paslaugos

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

ADMINISTRACINIŲ IR  VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAS

2013 m. spalio  28 d. Nr. D4-65

Marijampolė

 

Administracinės viešosios  paslaugos pavadinimas Ikimokyklinis ugdymas (kodas 85.10.10) pagal ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų. Priešmokyklinis ugdymas( kodas 85.10.20) teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Specialioji-pedagoginė (logopedo) pagalba(kodas 85.59). Neformalus (papildomas)ugdymas (choreografijos (šokio), dailės, anglų kalbos),
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas;
 • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1478,
 • „Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas“, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-379;
 • Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatai, patvirtintais Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-11-28 d. sprendimu Nr. 1-301

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo,
 • Gimimo liudijimo kopija,
 • Medicininė sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/a);
 • Šeimos sudėtis (jei turi pirmumo teisę);
 • Įvaikinimo dokumentai (jei turi pirmumo teisę).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • Prašymas  dėl mokesčio mažinimo (100%) pagal Marijampolės  savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento pateiktą pažymą.  (http://marijampole.lt, soc.apsauga@marijampole.lt)
 • Prašymas dėl mokesčio mažinimo (50%) pagal  seniūnijos pateiktą Šeimos sudėties pažymą
 • Informacija iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą. (http://marijampole.lt, sks.dep@marijampole.lt)
 • Prašymas dėl mokesčio lengvatos taikymo socialinės rizikos šeimoms, pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus spendimą iš Vaikų teisių apsaugos skyriaus (http://marijampole.lt, vaiku.teises@marijampole.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ sekretorė Vaidutė Krutulienė tel. Nr. 8 343 72524 el. paštas. marijampoles.sypsenele@takas.lt
Administracinės paslaugos vadovas Direktorė Aldona Stagniūnienė, tel. Nr. 8343 72524, 8 699 85579 el. paštas marijampoles.sypsenele@takas.lt aldonastagniuniene@freemail.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Prašymas priimamas per vieną dieną. Ikimokyklinio ugdymo trukmė nuo 1,5 metų iki 6-rių metų amžiaus vaikams Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1-eri metai, nuo 6 iki 7 metų amžiaus vaikams.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)
 • Prašymo priėmimo į įstaigą paslauga teikiama nemokamai
  • Neformalus (papildomas)ugdymas (choreografijos (šokio), dailės, anglų kalbos), teikiamas tėvų (globėjų) pageidavimu, teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Ugdymas ikimokyklinio ugdymo grupėse mokamas teisės aktų nustatyta tvarka .

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma ir pildymo pavyzdys (atsisiųsti)
Prašymo priėmimo vieta Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ administracija (sekretorė) R.Juknevičiaus g. 80, Marijampolė tel.Nr. (8 343) 72524