„SPINDULĖLIAI”

2022-2023 m. m.

„Spindulėlių“ grupę 2022-2023 m.m. lanko17 ugdytinių. Siekiant įvairiapusiško ugdymo(si) proceso, grupėje įgyvendinsime kūrybinės raiškos savaitės temas pagal programą „Šičia mūsų pradžia“, spontaniškai iš vaikų minčių, sumanymų, idėjų kilusias temas, taikysime įvairius ugdymo metodus ir būdus. Ugdomosios veiklos metu organizuosime „laimės“ valandėles pagal socialinų emocinių įgūdžių ugdymo programą Kimochis, kurių metu vaikai mokysis pažinti ir įvardinti jausmus, valdyti savo emocijas, bendrauti su šalia esančiu, ugdys kūrybiškumą, žingeidumą, pasitikėjimą savimi, emocinį intelektą. Ugdomosios veiklos metu sieksime vaikų aktyvumo, vaiko saviraiškos, kursime emociškai patrauklią aplinką, sieksime aktyvaus dalyvavimo kūrybinių grupių organizuojamose veiklose, įgyvendinsime ilgalaikį projektą „Noriu žaisti, pažinti, tyrinėti“.

Didelį dėmesį šiais mokslo metais skirsime  ugdymo turinio atnaujinimui, priemonėms, naudosime metodinių priemonių rinkinį „Žaismė ir atradimai“. Ugdomajame procese taikysime ir STEAM metodiką, kuri padės vaikui išreikšti kūrybinius sumanymus, lavinti individualius vaiko gebėjimus, taisyklingą kalbinę tartį. Atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, sieksime kiekvieno vaiko asmeninės pažangos ir tobulėjimo.

 

                                                                 Grupės mokytoja Marina Kažemėkienė