Paslaugos

Įstaigoje teikiamos paslaugos:

 • ikimokyklinis ugdymas;
 • priešmokyklinis ugdymas;
 • meninio ugdymo pedagogo;
 • logopedo;
 • papildomas ugdymas:
 • dailė (mokama),
 • rankų darbai,
 • choreografijos (mokama)
 • anglų kalba (5- m. vaikams) (mokama);
 • vaidybos menas.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS:

Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų.

Tai pats palankiausias laikotarpis, kai galime ir turime padėti puoselėti visas vaiko galias: intelektualines, kūrybines, emocines, valios, fizines ir kt.

Šios galios lemia:

 • asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 • padeda skatinti vaiko savarankiškumą,
 • iniciatyvą, kūrybiškumą,
 • atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus,
 • puoselėti individualybę,
 • padeda vaikui suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėja jo dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;
 • padeda užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS:

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Ugdymas priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuojamas vadovaujantis  „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ ir „Priešmokyklinio ugdymo(si) standartais“. Pagrindinis metodas – žaidimas. Žaisdamas ir ieškodamas išeičių, analizuodamas enciklopedijas ir knygas, medžiagą internete vaikas mokosi pažinti pasaulį.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomų vaikų ugdymosi pažanga ir pasiekimai kaupiami „Vaiko apraše“. „Vaiko aprašas“ pedagogo kasdienio stebėjimo, sąveikos su vaiku metu papildomas vaiko piešiniais, darbeliais, kurie atskleidžia vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai.

Priešmokyklinio ugdymosi grupėse į ugdymo ir ugdymosi procesą integruotos prevencinės programos: tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“ ir „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos“

 

Programa ,,Zipio draugai”

         „Zipio draugų“ programa 2008 metais įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą (LRV 2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892). Programą vykdo Viešoji įstaiga „Vaiko labui“.

Programos įgyvendinimui pedagogai specialiai pasirengia įvadinių ir metodinių konsultacinių seminarų metu. Juose pedagogai ne tik įgyja programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją, bet ir patobulina savo profesines kompetencijas – socialinę, socioedukacinę, mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo.

Tarptautinė  programą „Zipio draugų“ mūsų įstaigoje įgyvendina priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogė  A. Lozoraitienė.

 

Daugiau informacijos svetainėje www.vaikolabui.lt

 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa”

      Programa parengta įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (Žin., 2004, Nr. 58-2041), 31.3 punktą ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2005 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 250 (Žin., 2005, Nr. 33-1066), 1.4 priemonę.

Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrajai (pirminei) prevencijai vykdyti.

UŽDAVINIAI:

 1. Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.
 2. Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis cheminėmis medžiagomis, vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų vartojimu.
 3. Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

Prevencinė ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa” integruojama į priešmokyklinio ugdymo grupės veiklas, kur vaikai susipažįsta su sveikos ir saugios gyvensenos puoselėjimu, atsargaus elgesio su vaistais, cheminėmis medžiagomis buityje. Programą įgyvendinama priešmokyklinio ugdymo grupėje „Pelėdžiukai“, kurioje sėkmingai dirba, pedagogė D. Zeikuvienė.

   LOGOPEDO PASLAUGOS:

Visi ugdytiniai yra skirtingi, bet visi turi vienodas teises ugdytis pagal individualius gebėjimus. Įstaigos logopedas padeda tai įgyvendinti teikdamas  pagalbą  ne tik specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams bet ir jų šeimoms.

IMG_4036-225x300

Įstaigos logopedė:  Ilona Velepolskienė

Kvalifikacinė kategorija: vyresnysis logopedas

Įstaigos logopedas:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • ištiria ir įvertina ugdytinių kalbą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų  pobūdį;
 • bendradarbiaujant su įstaigos vadovais, Vaiko gerovės komisijos nariais, pedagogais ir ugdytinių tėveliais.  Padeda vaikams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
 • organizuoja individualias ir grupines pratybas;
 • padeda grupių pedagogams parinkti ir pritaikyti ugdomojo turinio medžiagą ir ugdymo metodus, būdus ir priemones;
 • rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

Tėveliai, norintys gauti kvalifikuotas įstaigos logopedo paslaugas laukiami:

PIRMADIENĮ

ANTRADIENĮ

TREČIADIENĮ

KETVIRTADIENĮ

1300-1400 val.

1300-1400 val.

1200-1400 val.

1300-1400 val.