PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio

„Šypsenėlė“ direktoriaus  2018 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. P1 – 73

 

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“ 191649519

                                       PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

1

Mokytojas

2

Direktorius

3

PU  Mokytojas                   

4

IU  Mokytojas                   

5

Logopedas

6

Socialinis pedagogas

7

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8

PU  Mokytojos                   

9

Logopedas

10

Meninio ugdymo mokytojas

11

Vyresnysis buhalteris

12

Ūkvedys

13

Vaikų slaugytojas

14

Sekretorius

15

Sandėlininkas

16

Elektrikas

17

Santechnikas

18

Virėjas      

19

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

20

Skalbėjas

21

 PU Mokytojo  padėjėjas

22

 IU Mokytojo  padėjėjas

23

Pagalbinis  darbininkas

24

Kiemsargis

25

Sargas

26

Valytojas

 

x