Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” valytojo pareigas.

 

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,75  etato darbo krūviu.
Grupė – nekvalifikuoti darbuotojai. Valytojas pavaldus ūkvedžiui.
D lygio pareigybė. Mokamas minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio darbo užmokestis.

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
 2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
 3.  Valytojas turi išmanyti:
  3. 1. Valytojo darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
  3.2. Higienos reikalavimus;

3.3. Lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles;

3.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles.

Valytojo funkcijos:
1.  Valyti jam patikėtas patalpas, jose esantį inventorių ir būti pilnai  atsakingam už šių patalpų švarą ir tvarką.
2. Laikytis sanitarinių reikalavimų. Plovimo ir dezinfekavimo medžiagas naudoti pagal paskirtį, gamintojo nurodytomis sąlygomis.

 1. Taupiai ir saugiai naudoti darželio materialinius išteklius.
 2. Tinkamai ir laiku atlikti pavestas funkcijas, veikti sąžiningai, protingai, siekti geriausių veiklos rezultatų.
 3. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. rugpjūčio 26 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

——————————————-

 

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” mokytojo padėjėjo (spec. poreikių vaikams) pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  – 5,45-5,50

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Pageidautina aukštesnysis arba aukštasis pedagoginis.
 2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
 3.  Mokytojo padėjėjas, dirbantis su specialiųjų poreikių vaikais, turi išmanyti:
  3. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;

3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;

3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

3.4.bendravimo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, jų raidos sutrikimų specifiką.

3.5. darbą su IU ir PU vaikais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą.
3.2. Higienos reikalavimus;

Mokytojo padėjėjo, darbui su specialiųjų poreikių vaikais,  funkcijos:
1. Dirbti su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu.

 1. Padėti vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti IU ir PU mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui, mokymuisi skirta technika, priemonėmis;
 2. padėti vaikams orientuotis ir judėti lopšelio-darželio aplinkoje, lauke, veiklų, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.

4.padėti vaikams suvaldyti elgesį, sukoncentruoti jų dėmesį, socializuotis;

 1. padėti vaikams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 2. Informuoti mokytoją, socialinė pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus.
 3. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. rugpjūčio 26 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

 

—————————————

 

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” valytojo pareigas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,75  etato darbo krūviu.
Grupė – nekvalifikuoti darbuotojai. Valytojas pavaldus ūkvedžiui.
D lygio pareigybė. Mokamas minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio darbo užmokestis.

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
 2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
 3.  Valytojas turi išmanyti:
  3. 1. Valytojo darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
  3.2. Higienos reikalavimus;

3.3. Lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles;

3.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles.

Valytojo funkcijos:
1.  Valyti jam patikėtas patalpas, jose esantį inventorių ir būti pilnai  atsakingam už šių patalpų švarą ir tvarką.
2. Laikytis sanitarinių reikalavimų. Plovimo ir dezinfekavimo medžiagas naudoti pagal paskirtį, gamintojo nurodytomis sąlygomis.

 1. Taupiai ir saugiai naudoti darželio materialinius išteklius.
 2. Tinkamai ir laiku atlikti pavestas funkcijas, veikti sąžiningai, protingai, siekti geriausių veiklos rezultatų.
 3. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gegužės 27 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. gegužės 16 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. birželio 1 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524