Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybę

 

Darbo sutarties rūšis: nerminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybei Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 8.11 iki 11.39 (atsižvelgiant į pretendento turimą pedagoginio darbo stažą ir suteiktą kvalifikacinę kategoriją).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Pretendentas privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją: turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo, mokytojokvalifikaciją. (Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos  programa).
 3. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 4. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

 

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 36 val. per savaitę.

 

Privalumai:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas.
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

 

Atrankos būdas: pokalbis

 

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu R. Juknevičiaus d. Nr. 80, Marijampolė, arba el. paštu info@ldsypsenele.lt.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 10 d. (imtinai)

 

Atrankos data – 2023 m. rugpjūčio 17 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

 

Kontaktai pasiteiravimui: mob. Tel 8 343 72524 el. paštas: info@ldsypsenele.lt

 

 

 

——————————–

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė mokytojo
padėjėjo pareigybę.

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas – 5,10-5,70
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
Specialieji reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba mokytojo padėjėjo išsilavinimą.
2. Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3. Mokytojo padėjėjas turi išmanyti:
3. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
3.4. tvarkomų patalų priežiūros bei valymo tvarką;
3.5. baldų priežiūros reikalavimus, grupių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus.
3.6. higienos reikalavimus;
Mokytojo padėjėjo funkcijos:
1.Padėti mokytojui ugdomojo proceso ir kasdieninės veiklos metu.;
2. Atnešti iš virtuvės maistą, padėti mokytojui patiekti jį vaikams, serviruoti stalus ir padėti vaikams
valgyti;
3. Padėti mokytojui aprengti ir nurengti vaikus;
4. Užtikrinti švarią, atitinkančią higienos normas, aplinką grupėje, žaidimų aikštelėje.
5. Dalyvauti ugdomajame procese veiklos metu, įstaigoje organizuojamuose renginiuose, talkose.
Puoselėti emociškai saugią ugdymosi aplinką.
6. Informuoti mokytoją, socialinį pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus
atvejus.
7. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį
su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. kovo 2 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-
darželio „Šypsenėlė“ raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2023 m. vasario 20 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data– 2023 m. kovo 7 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, kiekvienam
pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

 

 

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” specialiojo pedagogo pareigybę.

 

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
A2 lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  – 8,11

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turi turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją.
 2. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 3. Išmanyti specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais, mokytojais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

 

Pagrindinės funkcijos:

 1. Dalyvauja atliekant pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatant ugdytinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą lopšelyje-darželyje;
 2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pagal poreikį rengti individualizuotas ugdymo programas;
 5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja šių ugdytinių ugdymo klausimais;
 6. Naudoja ugdymo procese ugdymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus;
 7. Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinį;

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. liepos 7 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt

Atrankos skelbimo data – 2023 m. birželio 28 d.

Atrankos data– 2023 m. liepos 11 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

 

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybę.

 

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1,25 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  – 5,10-5,40

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją.
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti darbą.
 3. Gerai žinoti darbų saugos instrukcijas, gaisrinės saugos reikalavimus.
 4. Gerai išmanyti darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo funkcijos:

Atlikti visus jam pavestus pagalbinius darbus.

Atlikti smulkaus remonto darbus grupėse.

Tvarkyti rūsį ir šiluminį mazgą.

Padėti  lopšelio-daželio teritorijoje tvarkyti ir valyti aplinką rudens ir žiemos sezonu, vasarą pjauti žolę.

Dirbti tik su tvarkingais įrankiais, inventoriumi;

Vykdyti kitus direktoriaus, ūkvedžio teisėtai pavestus būtinus darbus, susijusius su pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo funkcijomis bei pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. liepos 10 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt

Atrankos skelbimo data – 2023 m. birželio 28 d.

Atrankos data– 2023 m. liepos 12 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524