ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • ikimokyklinis ugdymas;
 • priešmokyklinis ugdymas;
 • meninio ugdymo mokytojo;
 • logopedo;
 • socialinio pedagogo;
 • specialiojo pedagogo;
 • psichologo (nuo 2019-10-01);
 • papildomas ugdymas: dailė, ritminiai šokiai (mokama), anglų kalba (mokama), krepšinis (mokama).

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.       Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

                      Tai pats palankiausias laikotarpis, kai galime ir turime padėti puoselėti visas vaiko galias: intelektualines, kūrybines, emocines, valios, fizines ir kt.

Šios galios lemia:

 • asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 • padeda skatinti vaiko savarankiškumą,
 • iniciatyvą, kūrybiškumą,
 • atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus,
 • puoselėti individualybę,
 • padeda vaikui suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėja jo dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;
 • padeda užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia darželio (IU įstaigos) komanda. Mūsų įstaigoje IU įgyvendiname, vadovaujantis IU programa „Šičia mūsų pradžia“, įgyvendinama individuali ugdymo(si) programa „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, kuri parengta pagal Lauko pedagogikos metodiką, kuriant „Žaliąjį darželį“.

       Siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą, didinant kokybiško ugdymo turinio įvairovę, veiklos organizavimą bei gerinant ugdymosi kokybę, įstaigoje diegiami inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: vienas iš modelių, kuomet kartu grupėje su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoju 1 val. per dieną dirba  švietimo pagalbos specialistas – socialinis pedagogas. Šis ugdymo modelis įstaigoje buvo pradėtas įgyvendinti projekto metu 2013 metais. Antrasis modelis – kuomet kartu grupėje su ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokytojais 1 val. per dieną dirba  švietimo pagalbos specialistas – specialusis pedagogas ir logopedas. Šio modelio tikslas –  padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio gebėjimus, ugdymosi galimybes bei ypatumus. Būtų tikslinga šių modelių įgyvendinimą tęsti ir toliau.

Mūsų darželyje į PU ir IU ugdymo(si) procesą integruojama įstaigos parengta prevencinė programa „Saugi ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas vaikas“. Socialinių įgūdžių ugdymui, psichologiniam vaikų saugumui, emocinio intelekto lavinimui  įstaigoje įgyvendinama prevencinė socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“. Vienoje IU grupėje ugdymo procesas vyksta, pagal ,,Step by step,, (,,Geros pradžios,,) ugdymo metodiką,

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Jeigu tėvai (globėjai) apsisprendžia 5 metų vaiką leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tuomet 6 metų jis turi pradėti mokytis pirmoje klasėje. Ugdymas priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuojamas vadovaujantis  „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija). Mūsų įstaigoje PU mokytojos PU programą įgyvendina, naudojant metodinių priemonių komplektą „OPA-PA“.

Priešmokyklinio ugdymosi grupėse į ugdymo(si) procesą integruota: tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“ ir „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa.

PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI”

         „Zipio draugų“ programa 2008 metais įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą (LRV 2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892). Programą vykdo Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ . Programos įgyvendinimui pedagogai specialiai pasirengia įvadinių ir metodinių konsultacinių seminarų metu. Juose pedagogai ne tik įgyja programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją, bet ir patobulina savo profesines kompetencijas – socialinę, socioedukacinę, mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo. Tarptautinę  programą „Zipio draugai“ mūsų įstaigoje įgyvendina PU grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai ir jų mokytojos. Daugiau informacijos svetainėje www.vaikolabui.lt

LOGOPEDO PASLAUGOS:

Visi ugdytiniai yra skirtingi, bet visi turi vienodas teises ugdytis pagal individualius gebėjimus. Įstaigos logopedas padeda tai įgyvendinti teikdamas  pagalbą  ne tik specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams bet ir jų šeimoms.

Įstaigos logopedė:  Ilona Velepolskienė

Kvalifikacinė kategorija: vyresnysis logopedas

Įstaigos logopedas:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • ištiria ir įvertina ugdytinių kalbą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų  pobūdį;
 • bendradarbiaujant su įstaigos vadovais, Vaiko gerovės komisijos nariais, pedagogais ir ugdytinių tėveliais.  Padeda vaikams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
 • organizuoja individualias ir grupines pratybas;
 • padeda grupių pedagogams parinkti ir pritaikyti ugdomojo turinio medžiagą ir ugdymo metodus, būdus ir priemones;
 • rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

Tėveliai, norintys gauti kvalifikuotas įstaigos logopedo paslaugas laukiami:

PIRMADIENĮ

ANTRADIENĮ

TREČIADIENĮ

KETVIRTADIENĮ

1300-1430 val.

1300-1430 val.

1300-1430 val.

1300-1445 val.

 .

SPECIALIOJO PEDAGOGO PASLAUGOS

Įstaigos specialioji pedagogė – Ilona Velepolskienė

Specialusis pedagogas darželyje:

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;

SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGOS

Įstaigos socialinė pedagogė – Asta Liepinienė

Socialinis pedagogas įstaigoje siekia padėti ugdytiniams adaptuotis  ugdymo įstaigos bendruomenėje. Identifikuoja vaikų galimybes ir pagalbos reikmes, numato kylančias grėsmes ir vykdo jų prevenciją bei intervenciją.

 • Teikia socialinę – pedagoginę pagalbą: dirba su ugdytiniais individualiai, veda socialinių įgūdžių užsiėmimus ugdytinių grupėse.
 • Bendrauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant užtikrinti visokeriopą vaikų gerovę ir svarbiausių poreikių užtikrinimą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, pagalbos vaikui specialistais, ugdymo įstaigos administracija sprendžiant ugdytiniams kylančius sunkumus, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, rengia ir teikia informaciją socialiniams partneriams (Vaikų teisų apsaugos skyrius, seniūnijos, Socialinės pagalbos centras ir kt.).
 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį ugdytiniams.
 • Atstovauja ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei įstaigos interesus kitose institucijose.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę paramą, teisinę pagalbą;
 • Dalyvauja įvairiuose įstaigoje organizuojamuose projektuose, renginiuose.

PSICHOLOGO PASLAUGOS

Įstaigos psichologė – Jurgita Radžiūnienė

Įstaigos psichologo pagalbos teikimo paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pagrindiniai uždaviniai: nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų,  padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PASLAUGOS

Įstaigos meninio ugdymo mokytojaDovilė Bičkauskaitė

                   Darželyje meninio ugdymo mokytojas planuoja muzikinę ugdomąją veiklą ir ją įgyvendina:  organizuoja ir vykdo kokybišką muzikinį vaikų ugdymą, parenka metodus, formas, priemones; teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų muzikinio ugdymo klausimais; organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgia į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos tikslus.

 

PAPILDOMO UGDYMO PASLAUGOS:

 • DAILĖ – mokytoja Danutė Vaičiulienė                                                 
 • RITMINIAI ŠOKIAI – mokytoja Birutė Želvienė
 • ANGLŲ KALBA – mokytoja Birutė Dičiūnienė
 • KREPŠINIS – nacionalinės krepšinio akademijos (NKA) treneris.

 

x