„MIESTAS, KURIAME AŠ GYVENU“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus 2016-10-28

įsakymu Nr. V1-137

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ VAIKŲ DARBŲ PARODOS „MIESTAS, KURIAME AŠ GYVENU“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, darbų pateikimo ir parodos organizavimo tvarką.

2. Paroda skirta ikimokyklinio amžiaus ir 7-8 m. vaikų kūrybiškumo, emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į savo miestą, miestelį ugdymui.

3. Parodos nuostatai skelbiami Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ internetiniame tinklalapyje www.ldsypsenele.lt.

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

.

4. Tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, emocinį intelektą, kalbos bei minties raišką, vertybines nuostatas, puoselėjant pilietiškumo jausmą ir stiprinant partnerystę tarp švietimo įstaigų.

5. Uždaviniai:

5.1. Atskleisti meilę savo tautai, gimtinei, kalbai.

5.2. Ugdyti ikimokyklinio ir 7-8 metų amžiaus vaikų kalbinę bei minties raišką, kuriant knygeles, atvirukus ir fotografuojant.

5.3. Skatinti domėjimąsi savo miestu ar miesteliu, kuriame gyvenu, realizuojant sukauptą patirtį, įgyjant naujų žinių.

III. DALYVIAI

6. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio amžiaus vaikai bei pradinio ugdymo įstaigų 7-8 metų moksleiviai, jų tėvai, pedagogai.

IV. DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS

7. Parodai „Miestas, kuriame aš gyvenu“ akcentuojamas pilietiškumas savo miestui, miesteliui.

8. Darbai gali būti kolektyviniai arba individualūs. Jų kiekis neribojamas.

9. Pageidautina pasirinkti savo miesto, miestelio įžymias, lankytinas vietas. Jas pateikti įvairia kūrybinės raiškos technika: kuriant knygeles, eiles, atvirukus ir fotografuojant.

10. Parodai skiriami kūrybiniai darbai:

10.1. Dalyvių kuriamos knygelės A3 formatu, kuriose turi būti pateikti piešiniai su kitoje lapo pusėje autoriaus sukurtomis eilėmis, vaikų išsakytomis mintimis. Knygelės viršelyje turi atsispindėti miesto, miestelio simbolis, jo pavadinimas, knygelė gali būti skirta Kalėdiniam laikotarpiui. Knygelės apimtis neribojama.

10.2. Atvirukas kuriamas 15 x 21 formatu, piešiant, aplikuojant, fotografuojant ir kita technika. Atvirukų skaičius neribojamas, nes, atsižvelgiant į Kalėdinį laikotarpį, atvirukai bus padovanoti socialinę atskirtį išgyvenantiems žmonėms.

10.3. Foto albumai skirti savo miestui, miesteliui kuriami A4 formatu.

11. Darbai turi būti pristatyti iki 2016 m. gruodžio 5 d. į Marijampolės vaikų lopšelį – darželį „Šypsenėlė“.

12. Kitų Lietuvos ikimokyklinių bei pradinio ugdymo įstaigų ugdytinių darbai siunčiami pašto adresu: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192, Marijampolė.

13. Prie visų darbų reikalinga pridėti kortelę su informacija: autoriaus vardas, pavardė, jo amžius, pedagogo vardas, pavardė, ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, miestas, miestelis. Pasibaigus parodai, darbai, išskyrus atvirukus, bus grąžinti.

14. Apie ketinimą dalyvauti respublikinėje parodoje „Miestas, kuriame aš gyvenu“ prašome pranešti raštu užpildžius paraišką (priedas) iki 2016 m. lapkričio 11 d. el. paštu marijampoles.sypsenele@takas.lt.

V. PARODOS ORGANIZATORIAI

15. Parodą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“.

16. Parodos organizatorės – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Rasa Delnevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Zeikuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojos: Ineta Levulienė, Gitana Mozūraitienė ir meninio ugdymo vadovė Dovilė Bičkauskaitė.

17. Atsakingas asmuo – įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė. Kontaktinis tel.: 8 652 07752, el.p.: rasaitukas@gmail.com.

18. Parodos ekspoziciją galima bus pamatyti virtualioje aplinkoje adresu: www.ldsypsenele.lt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Parodos atidarymas vyks P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos II aukšte (adresas: Vytauto g. 20, Marijampolė) 2016 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. Čia jūsų lauks nuotaikinga vaikučių programėlė. Paroda veiks iki 2016 m. gruodžio 22 d.

21. Visiems respublikinėje parodoje dalyvavusiems bus įteikti įstaigos direktoriaus padėkos raštai, diplomai.

22. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

______________________________

Priedas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

RESPUBLIKINĖS PARODOS „MIESTAS, KURIAME AŠ GYVENU“

DALYVIO PARAIŠKA

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas

 
 
 

Parodoje dalyvaujančio(ių) pedagogų vardas, pavardė

 
 
 
 

Parodoje dalyvaujančio(ių) autoriaus(ių) vardas(ai), pavardė(ės), amžius

 
 
 
 

Dalyvio(ių) paraiškas atsiųsti iki 2016 m. lapkričio 11 d. elektroniniu paštu: marijampoles.sypsenele@takas.lt

Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Rasai Šalaševičienei tel.: 8 652 07752