„SAULĖS ZUIKUČIAI“

IUG „SAULĖS ZUIKUČIAI“

Šiais mokslo metais mūsų grupę lanko 2-jų metų vaikučiai. Visi atvyko iš namų, todėl didelį dėmesį skirsime vaikų adaptacijai grupėje, tarpusavio bendravimui, žaidimams, žaidinimams, judumui skatinti. Taip pat savirealizacijai, kūrybiškumo ugdymui, kalbos lavinimui, sveikatos stiprinimui. Mūsų grupėje ugdymo procesas vyksta pagal Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Šičia mūsų pradžia“. Vaikučius ugdome, naudojant ,,STEP BY STEP,, (,,GERA PRADŽIA,,) ugdymo metodiką. Todėl ypač didelį dėmesį skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima. Idėjų ir tikslų įgyvendinimui, kūrybiškumo ugdymui į grupės bei darželio veiklą įtraukiame tėvelius. Čia mes kartu žaidžiame, šokame, dainuojame, kuriame pasakas. Organizuojame „Arbatos“ popietes su mamytėmis, kurių metu siuvame, siuvinėjame, mezgame vaikučiams žaisliukus, ruošiame ugdymo priemones.

Žengiant pirmuosius susipažinimo žingsnius, draugystės ir bendravimo keliu, didelį dėmesį skiriame ir ugdymo(si) aplinkai, kuri padeda vaikui išreikšti savo kūrybinius sumanymus, ugdome vaiko socialinį, pažintinį, fizinį vystymąsi, dėmesį kreipiame kalbinei, meninei, sportinei veiklai, higieninių įgūdžių formavimui. Siekiant vaikui pažinti pasaulį, gerbiame jo savitą būdą, bendraujame su vaikais individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia.

Grupėje dirba IU mokytojos: Gitana Mozūraitienė (mokytoja metodininkė) ir Irma Bagdonienė (mokytoja), mokytojo padėjėja Reda Dereškevičienė.