Glaudus ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimas, tai naujos patirties perspektyvos.

    Praėjusiais metais mūsų įstaigos, lopšelio darželio ,,Šypsenėlė‘‘, direktorė A.Stagniūnienė, užmezgė puikius ryšius su Kauno miesto lopšelio – darželio ,,Giliukas‘‘ socialiniais partneriais. Siekdamos ir toliau keistis darbo patirtimi,  direktorės  pavaduotoja ugdymui R.Šalaševičienė ir pedagogės, š. m. balandžio 7d. tęsė tarpusavio bendradarbiavimą su  šios įstaigos vadovais, specialistais ir pedagogais.

     Edukacinės išvykos metu, ,,Giliuko “pedagogės pristatė ,,Valdorfo‘‘ pedagogikos elementus, taikomus jų ugdomojoje veikloje.

    Ugdymo procese, naudojant šios metodikos elementus, pedagogų  tikslas – ugdyti harmoningą ir laisvą asmenybę, žmoniškąsias  vertybes, padedančias vaikui atskleisti savąjį „Aš“, siekiant gėrio ir grožio.  

     Siekdamos sugrąžinti vaiką į „natūralų“ gyvenimą, ugdant laisvą asmenybę, aplankytos įstaigos  pedagogės,  lavina vaikų vaizduotės galias pasakodamos parinktas istorijas, jas laisvai  interpretuoja. Vaikai mokosi pojūčiais patirti realų pasaulį, atranda nesudėtingus gamtos dėsnius.

   ,,Valdorfo‘‘ grupė pasižymi tuo, kad joje ugdomi mišraus amžiaus vaikai.  Diena grupėje prasideda dienos ritmu, kuris susideda iš tam tikrų ritualų – susikaupimo, nusiraminimo, maldelės.

Ugdomoji aplinka kuriama iš natūralių medžiagų. Grupėje gausu natūralių ugdymo(si) priemonių: medinių žaislų, įvairių sėklų, akmenėlių, kriauklių, molio, įvairiaspalvės vilnos ir kitos gamtinės medžiagos. Šios priemonės lavina vaikų vaizduotę, žadina kūrybines galias.

     Daug dėmesio skiriama smulkiosios motorikos lavinimui: pirštelių žaidimai, vilnos vėlimas, siuvinėjimas ir kt.

     Meninės veiklos metu vaikai atskleidžia savo kūrybines fantazijas liedami akvarelę, lipdydami iš molio, vaško, piešdami ant veidrodžio.

     Vaiko muzikinę vaizduotę sužadina naudojami unikalūs muzikos instrumentai: „Lietaus lazda“, „Jūros ošim garsų būgnas‘‘, „Tibeto dubenys“, ,,Muzikos kiaušiniai‘‘.

     Įstaigos ugdytinių fizinį aktyvumą skatina puikiai įrengtos edukacinės aplinkos.  Stiprindami savo fizines galias vaikai  dalyvauja judriose veiklose – rungtyniauja sporto salėje, dirba sodelyje, sportuoja lauko aikštelėse.

     Visas ugdymo procesas grįstas ritmu. Palaikomas artimas ryšys su gamtos pasauliu. Nesunku pastebėti, kad šiame lopšelyje – darželyje gyvenimas teka natūralia vaga, kurią lemia metų laikas, savaitės dienos, dienos ritmas. Tai linksmos, lavėjančios ir laimingos vaikystės šalis.

Parengė: pedagogės

Vilma Pūkienė

Marina Kažemėkienė

x