Edukacinė išvyka į Kauno miesto lopšelį – darželį ,,Giliukas‘‘.

Praėjusiais metais mūsų įstaigos, lopšelio darželio ,,Šypsenėlė‘‘, direktorė Aldona Stagniūnienė, užmezgė puikius ryšius su Kauno miesto lopšelio – darželio ,,Giliukas‘‘ socialiniais partneriais. Siekdamos ir toliau keistis darbo patirtimi,  darželio pedagogės š. m. balandžio 7 d. tęsė tarpusavio bendradarbiavimą su  šios įstaigos vadovais, specialistais ir pedagogais.

Edukacinės išvykos metu, ,,Giliuko“ pedagogės pristatė ,,Valdorfo‘‘ pedagogikos elementus, taikomus jų ugdomojoje veikloje. Naudojant šios metodikos elementus ugdymo procese, pedagogų  tikslas – ugdyti harmoningą ir laisvą asmenybę, žmogiškąsias vertybes, padedančias vaikui atskleisti savąjį „Aš“, siekiant gėrio ir grožio. ,,Valdorfo‘‘ grupė pasižymi tuo, kad joje ugdomi mišraus amžiaus vaikai.  Diena grupėje prasideda dienos ritmu, kuris susideda iš tam tikrų ritualų – susikaupimo, nusiraminimo, maldelės. Ugdomoji aplinka kuriama iš natūralių medžiagų. Grupėje gausu natūralių ugdymo(si) priemonių: medinių žaislų, įvairių sėklų, akmenėlių, kriauklių, molio, įvairiaspalvės vilnos ir kitos gamtinės medžiagos. Šios priemonės lavina vaikų vaizduotę, žadina kūrybines galias. Daug dėmesio skiriama smulkiosios motorikos lavinimui: pirštelių žaidimai, vilnos vėlimas, siuvinėjimas ir kt.

Meninės veiklos metu vaikai atskleidžia savo kūrybines fantazijas liedami akvarelę, lipdydami iš molio, vaško, piešdami ant veidrodžio. Vaiko muzikinę vaizduotę sužadina naudojami unikalūs muzikos instrumentai: „Lietaus lazda“, „Jūros ošimo garsų būgnas‘‘, „Tibeto dubenys“, ,,Muzikos kiaušiniai“.

Įstaigos ugdytinių fizinį aktyvumą skatina puikiai įrengtos edukacinės aplinkos.  Stiprindami savo fizines galias, vaikai  dalyvauja judriose veiklose – rungtyniauja sporto salėje, dirba sodelyje, sportuoja lauko aikštelėse. Visas ugdymo procesas grįstas ritmu. Palaikomas artimas ryšys su gamtos pasauliu. Nesunku pastebėti, kad šiame lopšelyje – darželyje gyvenimas teka natūralia vaga, kurią lemia metų laikas, savaitės dienos, dienos ritmas. Tai linksmos, lavėjančios ir laimingos vaikystės šalis.

Už suteiktą galimybę pabuvoti Kauno lopšelyje-darželyje „Giliukas“ įstaigos pedagogės dėkoja direktorei Aldonai Stagniūnienei, nes glaudus ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimas –  tai naujos patirties perspektyvos.

Parengė: pedagogės

Vilma Pūkienė

Marina Kažemėkienė