INOVATYVAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO „VAIKYSTĖ GAMTOS PRIEGLOBSTYJE“ ĮVERTINIMAS Spausdinti šį įrašą MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

PROJEKTO „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA (IPUP)“ NR. VP1-2.3.-ŠMM-03-V-02-001  INOVATYVAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO „VAIKYSTĖ GAMTOS PRIEGLOBSTYJE“ ĮVERTINIMAS

 

2013-2014 m.m. įstaiga sėkmingai įgyvendino projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, Nr. VP1-2.3.-ŠMM-03-V-02-001 ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ tikslus ir uždavinius.

Įgyvendindami vieną iš projekto tikslų – skatinti naujų IU ir PU modelių įgyvendinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gauti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į individualius jo poreikius, įstaigoje buvo įgyvendintas 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) vaikų ugdymo gamtoje IU organizavimo modelis „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, kurio pagrindinis tikslas – didinti kokybiško ugdymo turinio įvairovę, skatinant vaiko ir gamtos santykį, kūrybines galias, modeliuojant ugdymo procesą, kuriame skatinama vaiko saviugda bei stiprinama sveikata. Stebėdami ir tyrinėdami aplinką, kuo ilgiau aktyviai veikdami gamtoje, augindami augalus vaikai sukaupė nemažą individualią patirtį, įgijo ne tik gebėjimą suvokti gamtos, jos saugojimo ir tausojimo svarbą, bet ir stiprėjo vaikų fizinės bei dvasinės galios. Šio modelio įgyvendinimas bus tęsiamas ir toliau.

Šis IU organizavimo modelis padėjo įgyvendinti Marijampolės savivaldybės ir mūsų įstaigos programose iškeltą tikslą – propaguoti ir puoselėti tautines vertybes. Vaikui, ugdomam gamtoje, buvo sudarytos sąlygos kaupti lietuvių tautos patirtį edukacinių išvykų, ekskursijų metu, auginant augalus, renkant vaistažoles, žaidžiant lietuvių liaudies žaidimus ir kt.

Modelio „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ tikslus padėjo pasiekti tikslingai parengta programa, saugi, dinamiška aplinka, kurioje buvo gausu estetiškų, funkcionalių ir žadinančių vaikų kūrybines galias, ugdymo (-si) priemonių ir žaislų, įsigytų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Įgytos modernios priemonės buvo tikslingos, veiksmingos, ekologiškos ir ugdė vaikų mąstymą bei savarankiškumą, individualius gebėjimus, padėjo spręsti problemas.

Modelis prisidėjo įgyvendinant vieną iš Marijampolės savivaldybės ir mūsų įstaigos programų 2013-2014 mokslo metų programų veiklos prioritetų: užtikrinti , kad švietimo įstaigų formuojamas ugdymo turinys teiktų galimybių kiekvienam besimokančiam pasiekti geresnių rezultatų ir įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų. Šio modelio įgyvendinimas padėjo atnaujinti IU organizavimo turinį, modeliuojant ugdymo procesą,didinant teikiamų paslaugų įvairovę. Įgyvendinant šį ugdymo organizavimo modelį buvo sudaromos palankios sąlygos inkliuzinio ugdymo procesą organizuoti gamtoje, kuris suaktyvino SUP turinčius vaikus dalyvauti organizuojamose veiklose. Tikslinės grupės pedagogai, vykdantys šį projektą turėjo unikalią galimybę kokybiškai įtvirtinti vaikų žinias ir įgūdžius, kurie gauti įgyvendinus projektą „Žaliuoju takeliu“.Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ suteikė platesnes ugdymosi galimybės, dažnai sergantiems, mažą laiko dalį gryname ore praleidžiantiems, kvėpavimo takų ir alerginėmis ligomis sergantiems, specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Šis modelis yra aktualus šiandieniniame gyvenime, todėl nuo 2014 m. vasario mėnesio tikslinėje „Vabaliukų“ grupėje, kartu su grupės auklėtoja pradėjo dirbti specialistai ( psichologas, socialinis darbuotojas), kurie padėjo kokybiškiau ir tikslingiau ugdyti vaikus,  turinčius ugdymosi sunkumų (SUP).

Šis modelis  pranašesnis už kitus tuo, kad ugdytiniai didelę laiko dalį praleido lauke (gamtoje) kurdami, žaisdami, sportuodami. Buvo organizuota net 13 edukacinių išvykų, ekskursijų. Veikdami gamtoje, keliaudami, „studijuojant“ gamtą vaikai įgijo supratimą apie aplinką, kurioje gražu ir gera, susidraugavo su gamta, patyrė atradimo, pažinimo džiaugsmą, suvokė gamtos saugojimo svarbą.

Kiekvieną mėnesį „Vabaliukų“ grupės ugdytiniams buvo organizuojami „Gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo“ mokymų ciklai: „Iš ko duonelę kepame“, „Lietuvoje augantys medžiai“, „Švaraus vandenėlio kelionė“ ir kt. Praktiškai įgytos gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo žinios buvo įtvirtinamos žaismingų viktorinų, kitų veiklų metu, kuriose ugdytiniai patyrė džiugias emocijas bei sulaukė dovanų – staigmenų. Grupės ugdytiniai sukaupė didelį kraitį žinių iš gamtos lobynų. Džiugios akimirkos gamtoje buvo puiki galimybė vaikui iš arti pažinti gamtą, pajausti gamtos ir žmogaus ryšį, būti atsakingu, rūpintis kitais, pabūti mažaisiais mokslininkais, atradėjais.

Inovatyvu – kad įstaigoje buvo įgyvendintas IU organizavimo modelis – 4 valandų vaikų ugdymas gamtoje. Sąveikoje su gamta vaikas išbandė save, padėjo save suvokti kaip individualybę. Modelio įgyvendinimas suteikė pedagogams ir tėvams galimybę ugdyti vaikus norimoje aplinkoje bei skatino pedagogus, panaudojant aktyviuosius metodus bei funkcionalias ugdymo priemones, daug kūrybiškiau organizuoti visą ugdomąjį procesą.

Šio inovatyvaus IU organizavimo modelio „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ dėka, įstaigoje 2014-2015 m.m. pradėjome diegti naują IU organizavimo modelį, kai kiekvieną dieną kartu su grupės auklėtoja dirba specialistas (psichologas).

Organizuotos išvykos, ekskursijos, gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo mokymai mūsų mažiesiems ugdytiniams suteikė žinių ir patirties apie gamtą, jos svarbą ir saugojimą.

Dažnai alerginėmis ir kvėpavimo takų ligomis sergantiems vaikams buvo suteikta galimybė daugiau pabūti gryname ore, tapti sveikesniais. Ženkliai sumažėjo vaikų sergamumas grupėje

Kartu su auklėtoja dirbantys specialistai (socialinis pedagogas ir psichologas) padėjo kokybiškai ir tikslingiau ugdyti vaikus turinčius ugdymosi (emocinio , elgesio, bendravimo) problemų.

Tinkamai pasirinktas ugdymo organizavimo modelis suteikė galimybę pasirinkti norimą ugdymo (si) aplinką, formą, metodus, kuriems pritarė ir grupės tėvai. Tėvams buvo suteikta galimybė daugiau įsitraukti į grupės bei įstaigos gyvenimą. Dalyvaudami grupės ugdomojoje veikloje jie jautėsi laiminti, nemažai informacijos perteikė kitų ikimokyklinių įstaigų tėveliams, ko pasėkoje, norinčių ugdytis pagal šį IU modelį padaugėjo.

Modernių priemonių pasirinkimas, jų praktiškumas ir įvairovė (įsigytų iš ES ir Valstybės biudžeto lėšų) pagerino ugdomąjį procesą, veikla tapo prasmingesnė ir kūrybiškesnė. Mokymo priemonės padėjo kurti saugią ugdymosi aplinką, palaikančią vaiko emocinį, socialinį, intelektualinį ir dvasinį vaiko vystymąsi.

Tikimės, kad tikslingai ir prasmingai prisidėjome įgyvendinant vieną iš Marijampolės savivaldybės prioritetų – IU prieinamumo ir kokybės gerinimo, įgijome dar daugiau patirties, kurią panaudosime  ateityje sėkmingai tęsiami IU organizavimo modelių diegimą įstaigoje.