Įtraukusis ugdymas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Darželyje įgyvendinamas pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas, parengtas  pagal Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės mero 2022 m. balandžio 11 d. Nr. AL-2539.

Įtraukusis ugdymas siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, švietimo įstaigai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Pagal Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planą:

  1. Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-96 sudaryta darbo grupė įtraukiojo ugdymo plano parengimui ir įgyvendinimui.
  2. Parengtas pasirengimo įtraukčiai priemonių planas.
  3. Parengta asmeninės vaiko pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo sistema.

Planas atliepia Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2022-2023 m. m. veiklos programos prioritetą: „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas, atsižvelgiant į asmenybės unikalumą ir vertingumą“ ir vieną iš veiklos uždavinių: „Taikyti įtraukųjį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi galias, gebėjimus,  poreikius ir jo unikalumą“.

 

 

Įtraukiojo ugdymo plano priemonių įgyvendinimas

 

POJŪČIŲ SAVAITĖ IU GRUPĖJE „SPINDULĖLIAI“
„Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu“ – tokia eilėraščio eilute pradėjo Pojūčių savaitę IUG
„Spindulėliai“ ugdytiniai. Prisiminti rudenėlį, pasidžiaugti, prisiliesti, paskanauti, jo gėrybių, pasidžiaugti
rudenėlio spalvomis – visa tai vaikučiai galėjo atrasti šioje savaitėje. Pokalbių metu prisiminta ir aptarta,
kokias daržoves ir vaisius vaikai žino. Visi turėjo galimybę paliesti, paragauti, patyrinėti. Taip
vyko mokymasis veikloje, t.y. patyriminis ugdymas, kuris skatina vaikų kūrybingumą, sukelia emocijas,
įtraukia visus ugdytinius į veiklą.

Pasidžiaugę gausiu derliumi, visi išskubėjo į Moliūgų dirbtuvėles, kuriose vaikučiai dirbo,
gražino savo moliūgėlius. Draugiški ir paslaugūs vaikai padėjo, patarė draugui. Visiems buvo labai
smagu.

IU Mokytoja Marina Kažemėkienė

 

Pojūčių savaitė IU grupėje „Kodėlčiukai“

Lopšelyje – darželyje „Šypsenėlė“ įgyvendinant pasirengimo įtraukčiai veiksmų planą,  2023 m. kovo 6 -10 dienomis IUG „Kodėlčiukai” vykdė veiklas, susijusias su įvairiais žmogaus pojūčiais, todėl ta savaitė ir buvo pavadinta – „Pojūčių savaitė“.  Grupės ugdytiniai patyrė daug naujų, džiugių, nepatirtų pojūčių ir nuotykių. Visas užfiksuotas veiklas galima pažiūrėti šioje nuorodoje: https://youtu.be/kUtemtsNX6g