Darželyje įgyvendinamas pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas, parengtas  pagal Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės mero 2022 m. balandžio 11 d. Nr. AL-2539.

Įtraukusis ugdymas siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, švietimo įstaigai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Pagal Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planą:

  1. Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-96 sudaryta darbo grupė įtraukiojo ugdymo plano parengimui ir įgyvendinimui.
  2. Parengtas pasirengimo įtraukčiai priemonių planas.
  3. Parengta asmeninės vaiko pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo sistema.

Planas atliepia Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2022-2023 m. m. veiklos programos prioritetą: „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas, atsižvelgiant į asmenybės unikalumą ir vertingumą“ ir vieną iš veiklos uždavinių: „Taikyti įtraukųjį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi galias, gebėjimus,  poreikius ir jo unikalumą“.

 

 

x