Kvietimas dalyvauti parodoje

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus

2019 m. lapkričio 6 d.

 įsakymu Nr. V1 – 139

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS

 „BALTOJO ANGELO PASLAPTIS “

NUOSTATAI

                                       

 1. SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos „Baltojo angelo paslaptis“ (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, parodos organizavimą.
 2. Paroda skirta advento ir kalėdiniam laikotarpiui, atjautos bei tolerancijos puoselėjimui.
 3. Parodos simboliai – angelai ir žvaigždės. Angelas simbolizuojasielos persikėlimą į dangaus karalystę, siejamas su šventumu, sielos tyrumu. Žvaigždė primena stebuklingą ryškią šviesą danguje – Betliejaus žvaigždę.
 4. Parodos nuostatai skelbiami Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ internetinėje svetainėje, adresu: www.ldsypsenele.lt, bei Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Draugystės padalinio internetinėje svetainėje adresu: www.seimai.marvb.lt.

 

 1. SKYRIUS

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Tikslas – perteikti  prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą, ugdyti vaikų, moksleivių kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas.
 2. Uždaviniai:

6.1. skatinti ugdytinių kūrybiškumą, komandinį darbą, gaminant darbelius;

6.2. padėti vaikui pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas krikščioniškajai vaikų pasaulėžiūrai ugdyti;

6.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų;

 

III. DALYVIAI

 

 1. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, pradinio ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenės

(ugdytiniai, pedagogai, tėvai).

 

 1. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 

 1. Parodai pateikiami darbai (angelai ir žvaigždės) gali būti rankų darbo skulptūrinės bei erdvinės kompozicijos, pagaminti iš įvairių medžiagų (popieriaus, siūlų, audinio ir kt.).  Jie turi būti stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui. Dydis neribojamas.
 2. Darbų pateikiamas:

9.1. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų parodos eksponatai pristatomi į Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Draugystės padalinį 2019 m. gruodžio 2 d. 10.00 – 12.00 val. adresu: Draugystės g. 5, LT-68255 Marijampolė.

9.2. Prie kūrybinių darbų pridedama/priklijuojama kortelė (2 priedas).

9.3. Kitos Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos pateikia darbus (angelus ar žvaigždes) užfiksuotus skaitmeninėse fotografijose. Nuotraukos A 4 lapo formatu. Fotografijos geroje pusėje, apačioje, dešiniame kampe  priklijuojama kortelė (5×7cm.) su informacija, kurioje nurodoma autoriaus vardas, pavardė, amžius, pedagogo vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, savivaldybė. Įstaiga pateikia ne daugiau kaip 3 fotografijas.

          9.4. Eksponatų fotografijas atsiųsti iki 2019 m. gruodžio 1 d. paštu į Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“ adresu: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė.

9.5. Darbų fotografijos atgal negrąžinamos.

 

 1. PARODOS PORGANIZAVIMAS

 

 1. Parodą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“.
 2. Parodos organizatorės – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ineta Levulienė (auklėtoja metodininkė), Rasa Grigienė (auklėtoja metodininkė), Audronė Lozoraitienė (auklėtoja metodininkė), Irma Bagdonienė (auklėtoja), meninio ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė.
 3. Apie ketinimą dalyvauti parodoje prašome pranešti iki 2019 m. lapkričio 22 d. el. p.: pavaduotoja@ldsypsenele.lt, užpildant paraišką Word variantu (Priedas Nr. 1).
 4. Parodos ekspoziciją galima bus pamatyti virtualioje aplinkoje adresu:

www.ldsypsenele.lt bei Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Draugystės padalinio internetinėje svetainėje adresu: www.seimai.marvb.lt.

 1. Parodos eksponatus atsiimti 2019 m. gruodžio 16 d. 10.00 – 12.00 val. Dalyviai pateikdami darbus, suteikia organizatoriams teisę neatlygintinai viešai publikuoti.
 2. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Šalaševičienei tel.: 8 343 72524.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darbai bus eksponuojami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2019 gruodžio 16 d. Bibliotekos adresas: Draugystės g. 5, LT-68255 Marijampolė. Atsakingas asmuo – Draugystės padalinio vedėja Danutė Lukšienė. Kontaktinis tel.: 834372679, el. p.: d.luksiene@marvb.lt.
 2. Parodos atidarymas vyks 2019 m. gruodžio 4 d. 10.00 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje.
 3. Visų dalyvavusių įstaigų vaikams ir pedagogams bus įteikti/išsiųsti vaikų lopšelio- darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus padėkos raštai ir pažymėjimai.
 4. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 1

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

RESPUBLIKINĖS PARODOS „BALTOJO ANGELO PASLAPTIS“

 

 DALYVIO ANKETA

 

 

 

(Įstaigos pavadinimas)

 

Eil.

Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo

 

                                                                                                                                                      

(pareigos, vardas, pavardė, el.p. adresas arba telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas 

 

5-7 cm

 

Mokinio(ių) vardas(ai), pavardė(ės), klasė(ės)  (Times New Roman 12 šriftas, pajuodintas. Lygiavimas vidurinis).

Pilnas mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė ( Times New Roman  12 šriftas. Lygiavimas vidurinis).