PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus

2021 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. V-35

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ

MENINIO – KŪRYBINIO PROJEKTO

„KURIU SU SAVO ŠEIMA“

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Anotacija

          Šeima ir gimtoji kalba… kokie gražūs žodžiai ir kokią didelę reikšmę turintys kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeimoje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Muzika, dailė, vaidyba taip pat vaidina didelį vaidmenį – kuriant su savo šeimos nariais stiprėja jų tarpusavio ryšys. Pirmieji žingsniai prasideda šeimoje, vėliau kelionė tęsiasi ugdymo įstaigose. Jos tampa mūsų antrąja šeima, kur kuriama, ugdomas vaikų meninis estetinis sąmoningumas, meilė gimtajam žodžiui, šeimai ir formuojamos žmogiškosios vertybės.

 Siekiant prasmingai paminėti Tarptautinę Šeimos dieną bei lietuvių kalbos metus, kviečiame visas šeimas, įstaigų bendruomenes dalyvauti tarptautiniame meniniame – kūrybiniame projekte „Kuriu su savo šeima“.

 1. Tarptautinio ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų meninio – kūrybinio

projekto „Kuriu su savo šeima“ (toliau projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto dalyvius, kūrybinių darbų (video įrašų ir meninių – kūrybinių darbų) pateikimo tvarką, projekto organizavimo tvarką,  kūrybinių darbų eksponavimą, baigiamąsias nuostatas.

 1. Projekto nuostatai skelbiami Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“

internetinėje svetainėje, adresu: www.ldsypsenele.lt ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje.

 

 1. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Tikslas – perteikti  ir diegti bendrąsias šeimos vertybes, puoselėti raiškios gimtosios kalbos grožį ir skambesį, palaikyti glaudžius šeimos narių tarpusavio santykius, suburiant vaikus, tėvus, senelius bei mokytojus bendrai kūrybinei veiklai, skatinti pagarbų, pozityvų bendravimą tarp šeimos narių ir švietimo įstaigų bendruomenių.
 3. Uždaviniai:

4.1. ugdyti meilę savo šeimai, gimtajai kalbai;

4.2. ugdyti vaikų vizualinę raišką, meninius gebėjimus ir kūrybiškumą, išradingumą ir originalumą;

4.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigų, siekti glaudaus pedagogų ir tėvelių bendradarbiavimo.

 

 • DALYVIAI

 

 1. Projekte kviečiama dalyvauti kaimyninės Lenkijos Lietuvių ugdymo įstaigas, Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, pradinio ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenes, mokytojus, ugdytinių tėvus, šeimos narius (seses, brolius senelius).
 2. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
 3. Projekte dalyvaujantiems meniniams – kūrybiniams darbams reikalinga:
  • Kurti knygeles, albumus kartu su savo šeimos nariais, įstaigų bendruomenėmis, juos

iliustruojant piešiniais ir poezija.

 • Kurti video, pristatant savo knygeles ir albumus, skaitant (deklamuojant) savo kurtas eiles arba

inscenizuojant kitų poetų kūrybą, originaliai pristatant savo sukurtą meninį – kūrybinį darbą.

 • Kurti video, skaitant savo eiles arba kito poeto eiles, įtraukiant šeimos ar bendruomenės narius.
 1. Darbų pateikimas projektui – video įrašai, meniniai – kūrybiniai darbai arba jų

nuotraukos (A4 formatu).

 • Kūrybinius darbus galima atlikti bet kokia technika (piešiant, lipdant, tapant, karpant, lankstant

ir kt.), naudojant įvairias priemones (popierių, siūlus, vatą, gamtinę medžiaga, vilną, šiaudus ir kt.);

 • Meninis – kūrybinis darbas gali būti bet kokio formato ir dydžio.
 • Kuriant video įrašus, pasirodymą galima filmuoti bet kurioje pasirinktoje erdvėje.
 • Suteikti savo meniniam – kūrybiniam darbeliui pavadinimą.

 

 1. Projektui pateikiamų darbų pristatymas:
  • Sukurtų knygelių ir albumų originalus pristatyti į Marijampolės vaikų lopšelį – darželį

„Šypsenėlė“ (R. Juknevičiaus g. 80, Marijampolė) iki 2021 m. gegužės 7 d.

 • Video įrašus (MP4, AVI ir kitu kokybišku formatu) ir nuotraukas (JPG, JPEG skaitmeniniu

formatu) siųsti el.p.: rasa.sypsenele@gmail.com  (el. laiško tema – projektui „Kuriu su savo šeima“) iki 2021 m. gegužės 5 d.

 • Projekte dalyvauja ne daugiau kaip 3 meniniai – kūrybiniai darbai iš vienos ugdymo

įstaigos.

 1. Pristatant originalius darbus, siunčiant video įrašus ir nuotraukas, būtina:

9.1. Užpildyti ir pristatyti arba atsiųsti kartu su darbais dalyvio paraiškos anketą ir pridėti parengtą kortelę (Priedas Nr.1).

 1. Darbų autoriai, pateikdami darbus, video įrašus ir nuotraukas, tampa projekto dalyviais, bei sutinka, kad:

10.1. Projektui pateikti darbai, video įrašai ir nuotraukos gali būti, neatlygintinai ir be apribojimų, naudojamos projekto sklaidos tikslais.

10.2. Projektui atsiųsti kūrybiniai – meniniai darbai bus skelbiami projektą organizuojančio Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ nuožiūra.

10.3. Video įrašų ir nuotraukų  autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. Pateikdami visus kūrybinius darbus projektui, jie patvirtina, kad yra šių video įrašų ir nuotraukų  autoriai.

 1. KŪRYBINIŲ DARBŲ EKSPONAVIMAS
 2. Skaitmeniniai kūrybiniai darbai (video įrašai ir nuotraukos) bus eksponuojami Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ internetinėje svetainėje (virtualioje aplinkoje) adresu: ldsypsenele.lt ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje, meninių – kūrybinių darbų originalūs darbai bei nuotraukos nuo 2021 m. gegužės 12 d. bus eksponuojami Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos  „Draugystės“ padalinyje.
 3. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
 4. Projektą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“.
 5. Projekto iniciatorė – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktorė Aldona Stagniūnienė, projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė, projekto kūrybinė grupė: meninio ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Lozoraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Delnevičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irma Bagdonienė.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Visiems dalyviams bus išsiųsti individualūs Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktorės padėkos raštai, pedagogams – l/d „Šypsenėlė“ direktoriaus pažymos.
 2. Projekto organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrybinių darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų.
 3. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Šalaševičienei tel. Nr. 8 343 72524.

______________________________________

 

 

PRIEDAS NR.1

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ

MENINIO – KŪRYBINIO PROJEKTO

„KURIU SU SAVO ŠEIMA“

 

DALYVIO ANKETA

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigybė, kvalifikacinė kategorija (jei darbą kūrė ugdymo įstaigoje) el. pašto adresas

 

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, el. pašto adresas (jei darbą atliko namuose)

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius

 

Meninio – kūrybinio darbo pavadinimas

 

 

 

DALYVIO KORTELĖ

5-7 cm

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  (Times New Roman 12 šriftas, pajuodintas. Lygiavimas vidurinis).

Įstaigos pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė (Times New Roman  12 šriftas. Lygiavimas vidurinis).

 

 

 

PROJEKTO „KURIU SU SAVO ŠEIMA“ NUOSTATAI ( Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

 

 

 

 

 

x