Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2021-2022 m. m. veiklos programos vienas iš pagrindinių uždavinių – taikyti įtraukųjį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi galias, gebėjimus, poreikius ir jo unikalumą. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės savivaldybės administracijai konkursui pateikėme prevencinį projektą „Vaiko sėkmė – gera socialinė-emocinė sveikata“. Savivaldybės vertinimo komisijai rekomendavus, mūsų darželiui projekto įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.  Prevencinį projektą vykdėme šių metų spalio – gruodžio mėnesiais. Jo metu didelį dėmesį skyrėme specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams,  stiprinome įtraukųjį vaikų ugdymą, pripažįstant vaiko unikalumą ir vertingumą, orientavomės į kiekvieno vaiko galias, individualią pažangą, pasiekimus, kūrėme įgalinančią ugdomąją aplinką.

Įgyvendinant prevencinį projektą „Vaiko sėkmė – gera socialinė-emocinė sveikata“, į ugdomąjį procesą IUG „Spindulėliai“ mokytojos M. Kažemėkienė ir R. Delnevičienė integravo socialinių – emocinių įgūdžių programą „Kimochis“, stiprino ugdytinių psichologinius, emocinius ir socialinius įgūdžius. PUG „Smalsučiai“ mokytojos A. Lozoraitienė ir I. Valiulienė  ugdytiniams vedė  „Zipio draugai“ užsiėmimus. Ugdytiniai mokėsi būti pagarbiais, atsakingais, atspariais, atjaučiančiais, maloniais ir drąsiais, išmoko lengviau pažinti save, savąjį „aš“, išmoko įvardinti tai, ką jie jaučia, išgyvenimus, savo emocijas. Socialinių įgūdžių užsiėmimuose, kuriuos vedė įstaigos socialinė pedagogė A. Strumilaitė, ugdytiniai, nagrinėjo įvairias situacijas, įgijo patirties kalbėti apie savo jausmus, žiūrėjo ir aptarė filmus. Darželio logopedė I. Velepolskienė ugdytiniams vedė specialiąsias logopedines pratybas, vyko kalbinių, socialinių ir pažintinių ugdytinių  gebėjimų ugdymas. Sveikatos priežiūros specialistė J. Levuškinienė su ugdytiniais diskutavo apie sveikatą, apie fizinio aktyvumo naudą, žaidė stalo žaidimus, lavinančius emocinį intelektą ir socialinius įgūdžius, sprendė įvairias situacijas, atliko judrias užduotis, mokėsi atpažinti ir tinkamai išreikšti jausmus.

Skatinat vaikų smalsumą, kūrybiškumą, mąstymą ir domėjimąsi aplinka, ugdymo(si) procese ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos D. Masionytė, V. Spūdienė, G. Mozūraitienė, I. Bagdonienė organizavo integruotas veiklas, ugdymo turinį, pritaikė individualiai vaikui ir/ar vaikų grupei, stebėjo ir fiksavo vaikų pažangą, naudojo STEAM ir LEGO metodikas, organizavo renginius, atskleidžiančius vaiko asmenybės privalumus, mokė tolerancijos, pakantumo, kaip būti pripažintam ir siekti sėkmės. Įgyvendinant šį projektą, vietoje planuotų dviejų ugdytiniams buvo suorganizuotos keturios edukacinės – pažintinės išvykos į Virbalio senųjų amatų centrą ir Zuikių muziejų, kurių metu ugdytiniai susipažino su senaisiais amatais, su mūsų protėvių istorija. Vaikams buvo įdomu sužinoti kaip atsiranda Kalėdaičiai, gerų emocijų sukėlė jų kepimas, skanavo zacirkų sriubos. Zuikių muziejuje darželio ugdytiniai pamatė didelę kolekciją zuikučių, fotografavosi zuikių fotoatelje, išsikepė zuikių meduolių, gamino arbatą, sekė pasakas, žaidė ir šoko. Vaikai turėjo galimybę pasirūpinti vieni kitais, pabendrauti, praplėsti akiratį, formuotis vertybines nuostatas vienas kito atžvilgiu, pabūti  vieni su kitais ne darželio aplinkoje.  

Dar viena iš projekto veiklų – nuotoliniai mokymai įstaigos bendruomenei nuotolinis seminaras, kurio metu projekto dalyviai  klausėsi ir diskutavo, kuo gyvena šios kartos vaikai, kokie būtini suaugusiųjų žingsniai, kad vaikai galėtų saugiai augti ir gauti sėkmingus asmenybės ugdymo pamokas. Ieškota atsakymų į efektyvius būdus, kaip spręsti tam tikras konfliktines situacijas, reaguoti į tinkamą bei netinkamą elgesį, aptarta svarbiausi partnerystės su tėvais raktai, kurie padeda susitarti į užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką. Mokymus vedė psichologė Asta Blandė.

Įstaigoje buvo minima Tolerancijos diena. Darželio ugdytiniai kartu su socialine pedagoge ir grupių mokytojomis  kalbėjo apie tai, kas yra tolerancija, jos reikšmę gyvenime, dalinosi mintimis apie gražius žmonių tarpusavio santykius, sukūrė tolerancijos miestus. Taip pat suorganizuota Pyragų diena „Dalinuosi, šypsausi, draugauju“. Su ugdytiniais buvo aptarta tai, kas yra dalinimasis, draugystė, kodėl verta rūpintis aplinkiniais. Įgyvendinat projektą IU ir PU grupės sukūrė „Gerumo knygą“, „Gerumo girliandą“, Draugystės paveikslą. Ugdytiniai mokėsi šokį „Myliu mažesnį už save“, švenčių proga, gamino dovanėles vienas kitam.

Kalėdinio rytmečio „Dalinuosi gerumu“ metu projekto dalyviai dalinosi šiluma, meile, gerumu ir vaišinosi kalėdiniais gardumynais. Projekto metu numatytos vykdyti veiklos, įgytos metodinės priemonės, edukacinės išvykos ir kiti renginiai padėjo vaikams ugdytis socialinius-emocinius įgūdžius, mokė juos spręsti problemas, bendravimas ir bendradarbiavimas  padėjo greičiau socializuotis, užtikrino gerą socialinę-emocinę sveikatą.

 

x