Geroji ugdymo turinio diegimo patirtis, įgyvendinant

 Inivatyvų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį 

“Vaikystė gamtos prieglobstyje“

   Ikimokyklinis ugdymas glaudžiai susijęs su šeimos dalyvavimu darbo rinkoje bei visuomenės socialine gerove.  Vaikai jau nuo ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje praleidžia didesnę savo laiko dalį. Lietuva daro didelę pažangą, plėtodama ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, todėl ikimokyklinis ugdymas tampa viena iš pirmųjų ir svarbiausių Švietimo sistemos grandžių. Decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir pedagogams atsirado plačios galimybes, o tuo pačiu ir nauji  iššūkiai rinktis, kaip modeliuoti ugdymo turinį, kuriant inovatyvius IU organizavimo modelius, užtikrintant ikimokyklinio ugdymo kokybę , atliepiant įvairius ugdymo(si) poreikius.

    Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ šiuolaikinė, atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, turinti aiškią filosofiją „Ugdome ir ugdomės“ ir siekianti įgyvendinti įstaigos strateginį tikslą „Užtikrinti vaiko socialinį, emocinį, intelektualinį ugdymą, sveikatos stiprinimą ir apsaugą, socialinės paramos ir kitų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą šeimai yra pasiruošusi priimti naujus iššūkius.

       2013 metų pavasarį mūsų  įstaiga dalyvavo  Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, Iinovatyvių  ikimokyklinio ugdymo organizavimo  modelių atrankos konkurse. Šiam konkursui pateikėme paraišką pagal Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“. Švietimo ir mokslo ministerijos skelbto, Švietimo aprūpinimo centro organizuoto, Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto (IPUP) tikslas – prisidėti prie institucinės ikimokyklinio ugdymo (IU) padėties gerinimo Lietuvoje, skatinant ugdymo įstaigas drąsiau diegti inovatyvius IU organizavimo modelius; didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.  Džiugu, kad ir mūsų įstaiga , viena iš laimėtojų šiame konkurse. Kuriame buvo pateikta 143 paraiškos iš 45 savivaldybių. Įvykus dviems vertinimo etapams buvo atrinkti 32 laimėtojai  t.y. 32 švietimo įstaigos tarp kurių esame ir mes.

Įstaigos bendruomenė džiugiai priėmė žinią, jog turės galimybę įgyvendinti Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, kurį  parengė mūsų įstaigos darbo grupės nariai – įstaigos direktorė Aldona Stagniūnienė, pavaduotoja ugdymui Valentina Pranckevičienė, auklėtojos: Marina Kažemėkienė, Jurgita Lazauskienė, Elena Rugienienė, Ineta Levulienė. Šio ugdymo organizavimo modelio tikslas – didinti kokybiško ugdymo turinio įvairovę, skatinant vaiko ir gamtos santykį, kūrybines galias, modeliuojant ugdymo procesą, kuriame skatinama vaiko saviugda bei stiprinama sveikata. Stebėdamas ir tyrinėdamas aplinką, kuo ilgiau aktyviai veikdamas gamtoje, augindamas augalus vaikas kaups individualią patirtį, įgis ne tik gebėjimą suvokti gamtos, jos saugojimo ir tausojimo svarbą, bet stiprės vaiko fizinės bei dvasinės galios.

Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio, Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ įgyvendinamas tikslinėje „Vabaliukų“ grupėje, kurią lanko  20 (5-6 metų) vaikų, tarp kurių yra ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių (regos, kalbos, elgesio sutrikimų). Grupėje dirba IU pedagogės Marina Kažemėkienė, Jurgita Lazauskienė. Šio  inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio koordinatorė – įstaigos direktorė Aldona Stagniūnienė. Pasak jų, mūsų pats pirmas ir svarbiausias uždavinys siekiant sėkmingai įgyvendinti pagrindinį Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ tikslą – užtikrinti sėkmingą vaikų, jų tėvų ir pedagogų partnerystę, išryškinant priimtiniausias visiems bendradarbiavimo bei komunikavimo formas.

Lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ yra dėkingoje geografinėje aplinkoje: erdvus darželio kiemas, daug augmenijos (medžių, krūmų, gėlynų, žalios vejos), šalia nuostabus, didelis Pašešupio parkas, netoliese tekanti Šešupės upė, atveria puikias galimybes 20 valandų per savaitę, inkliuzinio ugdymo procesą organizuoti gamtoje. Ugdymo turinys praturtinamas ne tik pedagogų, bet ir pačių ugdytinių pasiūlytomis temomis, kurios dar labiau skatina vaikų smalsumą ir atvirumą, per jausmus ugdomas emocinis intelektas, meno terapijos pagalba vaikai mokomi reikšti savo jausmus, taip suaktyvinant ugdymosi sunkumų turinčių vaikų dalyvavimą organizuojamose ugdomosiose veiklose.

Tikslinės grupės pedagogės, vykdančios šį ugdymo organizavimo modelį, turi unikalią galimybę kokybiškai įtvirtinti žinias bei įgūdžius, gautus įgyvendinus projektą „Žaliuoju takeliu“. Vaikai skatinami būti socialiai atsakingi: tikėti ir pasitikėti savimi ir kitais; pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, pomėgius; rūpintis kitais; kūrybiškai mąstyti (gebėti kurti ir plėtoti naujas ir vertingas idėjas, konstruktyviai ir nestandartiškai mąstyti, ieškoti ir surasti naujų, dar nežinomų problemos sprendimo būdų ; siekti būti bendruomenės nariu, rodančiu pavyzdį kaip reikia saugoti ir globoti gamtą: rūšiuojant buitines atliekas, atsakingai rūpinantis gamtos turtais.

Šiuolaikinis darželis pasižymi edukacinių aplinkų įvairove. Vaikai ugdomi netradicinėje aplinkoje už darželio ribų.  Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ organizuojamos išvykos į mišką: Kazlų rūdos, Šunskų, Rudžių giraitę ir kt. Kiekvieną dieną „Vabaliukų“ grupės ugdytiniai turi pasirinkimą, kurį parką: Pašešupio, miesto Poezijos, Vytauto Didžiojo aplankyti. Atsivėrė  platesnės ugdymosi galimybės, dažnai sergantiems, mažą laiko dalį gryname ore praleidžiantiems, kvėpavimo takų ir alerginėmis ligomis sergantiems, ugdymosi sunkumų turintiems vaikams, palaikyti ir gerinti savijautą, psichinę ir fizinę sveikatą, pajusti žaismingą ir emocingą bendravimą, išradingą pramogavimą. Pažintinių kelionių-ekskursijų: į  Karužių kaime esantį botanikos sodą,  Kalvarijos mini zooparką, į Marijampolės miškų urėdiją, Kazlų rūdos girininkijos muziejų ir kt. metu, ugdytiniams sudaromos galimybės pažvelgti į  gamtos pasaulį  kitomis akimis, patiriant atradimo, pažinimo jausmą, įgyjant  gebėjimų suvokti  jos saugojimo svarbą.

Kiekvieną mėnesį „Vabaliukų“ grupės ugdytiniams organizuojami „Gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo“ mokymų ciklai: „Iš ko duonelę kepame“, „Lietuvoje augantys medžiai“, „Švaraus vandenėlio kelionė“ ir kt., kuriuos veda Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties darbuotojai. Praktiškai įgytos gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo žinios įtvirtinamos žaismingų viktorinų metu, kuriose ugdytiniai patiria džiugias emocijas bei sulaukia dovanų – staigmenų, kurias paruošia Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties darbuotojai.

Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ ir ikimokyklinio ugdymo programos „Pasaulį šitokį matau…“ ugdymo(si) tikslams pasiekti, pedagogai ieško kuo įvairesnių būdų ir formų į ugdymo procesą tikslingai integruoti  ne tik jau gerai visiems žinomas, bet ir IKT priemones žadinančias ugdytinių mąstymą, aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti., mokančias saugumo įvairiose situacijose, motyvuojančias veiklai.   Priemonės įgytos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, tikslingos, veiksmingos, ekologiškos, įvairios ir keičiamos pagal galimybę. Šios priemonės: vaizdinės,  pažintinei veiklai (žiūronai, iškylų gamtoje atributai, žaislai, įrankių rinkiniai gamtoje, eismo ženklai, ir kt.); kalbos ugdymui (gamtos enciklopedijos, „Gyvosios gamtos“ žurnalai,  miško garsų  įrašai ir kt.); žaidimams ir kūrybai – žaidimai ir žaislai socialinių įgūdžių raidai, meniniam ugdymui; įranga sportinei veiklai, tinkama apranga (apsiaustai nuo lietaus, galvos apdangalai-tinkleliai nuo vabzdžių ir kt.),  informacinės priemonės ir kt. išdėstytos orientuojantis į tematiką, vaikų interesus, žadina savaiminį veiklos pasirinkimą, bei perėjimą nuo vienos veiklos rūšies prie kitos. Ugdančiosios aplinkos priemonėmis siekiama nepažeisti reikalavimų. Orientuojamasi į saugius ir estetiškus, funkcionalius ir žadinančius vaikų kūrybines galias žaislus bei kitas IKT ugdymo priemones: šviesos, smėlio stalus ir kt.

Skatintinas dažnesnis siurprizinių momentų, naujų technologijų taikymas ugdomojoje veikloje gamtoje, pažintinių išvykų- ekskursijų metu. Tikslinės „Vabaliukų“ grupės pedagogės naudoja aktyviuosius ugdymo metodus: ŽNI, pokalbius, „Minčių lietų“, interviu, išvykas, žaidimus gamtoje, vaizdingus pasakojimus, parodas, susitikimus su gamtininkais, PPP (pamačiau, pasakiau, padariau) metodą, ekskursijas, tyrinėjimus, bandymus, eksperimentus, atvirų durų dienas, konkursus, stebėjimus, miško gėrybių receptų knygą, ragautuves, inscenizavimą,  gamtos akcijas, trumpalaikius projektus, gamtos piešinių albumo kūrimą, laiško    rašymą, saviraišką judesiu, viktorinas, talkas, „Pirštukų“ žaidimus, kolektyvinius kūrybinius darbus.

Atsižvelgiant į modelio aktualumą šiandieniniame gyvenime, nuo vasario mėnesio tikslinėje „Vabaliukų“ grupėje, pradeda dirbti specialistai: specialusis pedagogas bei psichologas, padėsiantys pedagogams kokybiškiau ir tikslingiau ugdyti vaikus,  turinčius ugdymosi sunkumų.

Įgyvendindami ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ tikimės prisidėti prie vieno iš Marijampolės savivaldybės prioritetų įgyvendinimo – IU prieinamumo ir kokybės  gerinimo. Sieksime ir toliau  sėkmingai tęsti IU organizavimo modelių diegimą mūsų įstaigoje bei dalintis gerąja patirtimi.

x